Verzamelde links en filmpjes

3D

Coördinaten in de ruimte

Coördinaten in de ruimte

Hoe werken de coördinaten van een ruimtefiguur in ee 3D-assenstelsel? …